Tutkitulla tiedolla laatua urheiluvalmennukseen

Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu painii tällä hetkellä erilaisten haasteiden parissa kuin vielä ennen vuosituhannen vaihdetta. Nykyajan nuorten liikkumiskokemusten vähenemisestä johtuvat liikuntataitojen puutteet, aikaisempaan verrattuna huonompi kunto sekä lisääntyneet vammat ovat haasteita, joihin urheiluvalmennuksen tulisi osata vastata.

Lapin AMK:n Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija -opintojeni opinäytetyössä halusin syventyä siihen, miten itselleni rakkaassa lajissa, lentopallossa, valmentajat ymmärtävät ominaisuus- ja taitoharjoittelun kokonaisuuden. Tavoitteena oli tunnistaa mahdollisia osaamistarpeita sekä parantaa yhteistä ymmärrystä aiheen osalta.

Tuloksista nousi esille, että valmentajien käsitykset lentopallon lajitaidoista ja harjoittelun toteuttamisesta ovat kattavia. Havaintomotoristen taitojen ja erityisesti liikunnallisten perustaitojen osalta käsitykset eivät puolestaan vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tutkimustietoa. Liikunnalliset perustaidot ovat lajispesifien taitojen oppimisen kannalta välttämättömiä. Niihin liittyvä osaaminen on siis tärkeää lasten- ja nuorten urheiluvalmennuksessa. Ominaisuusharjoittelua, joka käsittää eri fyysiset kuntotekijät, lentopallovalmentajat pitivät tärkeänä. Se nähtiin erityisesti voimaharjoitteluna sekä lentopallon lajianalyysissä korostuvien nopeuden ja ketteryyden kehittämisenä. Kestävyyskunto ja liikkuvuus puolestaan eivät nousseet valmentajien vastauksissa juurikaan esille.

Urheiluvalmennus kaipaa käsitteiden yhtenäistämistä

Opinnäytetyössä selvisi myös, että valmentajilla oli liikuntataitoihin ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyvien käsitteiden käytössä vaikeutta. Käsitteet ovat kirjavia myös teorioissa. ”Meillä on hankala tilanne, kun ei ole yhtenäisiä käsitteitä, niitä käytetään ristiin ja myös huolimattomasti”, sanoo Jyväskylän yliopiston professori Sami Kalaja. Yhteisen ymmärryksen ja vuoropuhelun parantamiseksi urheiluvalmennus kaipaakin käsitteiden yhtenäistämistä. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt pelkistetty malli ominaisuus- ja taitoharjoittelusta voi olla apuna tässä tavoitteessa. Tuloksista voivat hyötyä sekä lentopallon valmentajakoulutuksia kehittävä Suomen Lentopalloliitto että lentopallovalmentajat ja urheiluseurojen toiminnan kehittäjät.

Valmennusosaamisen kehittämiselle on tarvetta

Kyseessä oli laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty pieneltä valmentajajoukolta suhteessa koko Suomen lentopallovalmentajiin. Siksi tuloksia ei voi yleistää. Johtopäätöksenä kuitenkin on, että valmentajien käsitysten ja teoriatiedon yhtenäistäminen olisi tärkeää lasten ja nuorten urheiluvalmennukseen liittyvien haasteiden kannalta. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien valmentajien ominaisuus- ja taitoharjoitteluun liittyvien käsitysten olisi hyvä olla yhdenmukaisia tutkimustiedon kanssa. Hyvällä valmennusosaamisella voisi olla positiivinen vaikutus urheilua harrastavien parempaan terveyteen, harrastamisen pitkään kestoon ja kohti lajin huipputasoa kehittymiseen. Suomen Lentopalloliiton urheilutoimenjohtaja Tapio Kangasniemi uskoo, että ”työssä esiin tulleita kulmia tullaan hyödyntämään Lentopalloliiton koulutuksissa ja valmennuksen linjausten laadinnassa”.

Opinnäytetyössäni esiin nousseet urheiluvalmennuksen haasteet eivät ole vain lentopallossa ilmeneviä, vaan osaamisen vahvistamista tarvitaan yli lajirajojen. Uskon, että me ammattilaiset yhdessä kallisarvoisten vapaaehtoisten kanssa pystymme luomaan parempia toimintamalleja ja kehittämään valmennuksessa hyödynnettävää osaamista. Siksi itse mielelläni jaan osaamistani mentoroinnin ja valmentajakoulutusten toteuttamisen kautta sen lisäksi, että itse suoraan valmennan lapsia ja nuoria.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan löytyy täältä. Annan siitä mielelläni myös lisätietoja: p. 040 7187692, riikka.sabat@elementstudio.fi

Kehittämisterveisin, Riikka

Kuva: Marc Sabat